محیط تولید

طرحهای کلی جهت دستیابی به محصورسازی(Containment) عبارتند از :

  • طرح اختلاف فشار (Pressure differential concept)

اختلاف فشار زیاد و جریان هوای کم، برای تولیداتی که با گرد و غبار کمی همراه هستند

راه حل دربهای بسته( Closed doors solution)

  • طرح جابجایی هوا( Displacement concept)

اختلاف فشار کم، جریان هوای زیاد برای تولیداتی که با گرد و غبار زیادی همراه هستند

راه حل دربهای باز(Open doors solution)

  • طرح دیواره فیزیکی(Physical barrier concept)

استفاده از ایزولاتورها، جعبه دستکش، .....

/ 0 نظر / 32 بازدید